ျမကလပ္ေတာင္မွ ျမင္ရပံု
သီရိမဂၤလာေတာင္ေတာ္ မွ ျမင္ရေသာပံု
သီရိမဂၤလာေတာင္ေတာ္မွ ျမင္ရေသာပံုတည္ေဆာက္ဆဲ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ လြိဳင္ေကာ္

0 comments: